7 Championship of "Soviet Army"- 1950

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

P

1

Golovko N.

*

15.0

2

Goldstein D.

*

14.0

3

Kondratiev P.

*

14.0

4

Steinsapir Y.

*

13.0

5

Pavlov M.

*

13.0

6

Zagorovsky V.

*

.

7

Mezhgailis V.

*

.

8

Krylov O.

*

.

9

Mitin K.

*

.

10

Shevtsov V.

*

.

11

Bitiukov B.

*

.

12

Khasdan V.

*

.

13

Ivanov V.

*

.

14

Shianovsky V.

*

.

15

Mosiakov

*

.

16

Timofeev N.

*

.

17

Fedoseev

*

.

18

Agrachev

*

.

19

Golubev

*

.

20

Orlov

*

.


database of games in PGN format ch_vvs50.zip(4 games of 190)